Dept. of mathematics  Výuka
 B0B01MA1 – Matematická analýza 1

Základní informace

Cvičení jsou povinná (omlouvá cvičící), přednášky jsou nepovinné. Konzultace zajišťuje cvičící. Termíny zkoušek jsou pouze ve zkouškovém období pro daný semestr.

Požadavky k zápočtu

Zápočet se uděluje za aktivní účast a přípravu na cvičení (upřesní cvičící).

Hodnocení předmětu

Nutnou podmínkou k účasti u zkoušky je získání zápočtu.

Předmět se hodnotí v závislosti na počtu bodů, které získá student v semestru a u zkoušky.

Semestr

V semestru se píší ve cvičeních dvě písemné práce, které se obodují. Ke zkoušce se započítá bodový součet za obě písemné práce přenásobený vhodným koeficientem (a zaokrouhlený na celé číslo) tak aby vyšla hodnota nejvýše 10 bodů. Opravné práce se nepíší, při vážných důvodech neúčasti je možná náhrada (rozhoduje a organizuje cvičící).

Zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky trvá 90 minut, obsahuje 6 úloh (praktického i teoretického charakteru), je z ní možno získat nejvýše 60 bodů. Nutnou podmínkou složení zkoušky je získání alespoň 30 bodů z této písemné části, splnění dalších stanovených podmínek na počty bodů z jednotlivých úloh a získání alespoň 35 bodů po přičtení bodů ze semestru.

Pokud student splnil výše uvedené podmínky, postupuje k ústní části zkoušky, která je teoretická a za kterou lze získat nejvýše 20 bodů. Nutnou podmínkou složení zkoušky je získání alespoň 4 bodů z ústní části.

Hodnocení

Výsledná známka se určí podle následující tabulky:

Body Hodnocení
39–49E (dostatečně)
50–59D (uspokojivě)
60–69C (dobře)
70–79B (velmi dobře)
80–90A (výborně)

V případě výborného hodnocení ústní části zkoušky může zkoušející výsledné hodnocení o stupeň zlepšit.

Další informace

Upřesnění a další informace lze najít na stránkách jednotlivých přednášejících:

 

Poslední úprava: 26. 9. 2018.