Dept. of mathematics  Výuka
 B0B01MA1A – Matematická analýza 1

Základní informace

Cvičení jsou povinná (omlouvá cvičící), přednášky jsou nepovinné. Konzultace zajišťuje cvičící. Termíny zkoušek jsou pouze ve zkouškovém období pro daný semestr.

Požadavky k zápočtu

Zápočet se uděluje za aktivní účast a přípravu na cvičení (upřesní cvičící). Student musí prokázat, že umí derivovat základní typy funkcí.

Hodnocení předmětu

Nutnou podmínkou k účasti u zkoušky je získání zápočtu.

Předmět se hodnotí v závislosti na počtu bodů, které získá student v semestru a u zkoušky.

Semestr

V semestru se píší ve cvičeních dvě písemné práce, z každé je možné získat nejvýše 15 bodů. Ke zkoušce se započítá bodový součet za obě písemné práce vydělený třemi a zaokrouhlený na celé body, tj. maximálně 10 bodů. Opravné práce se nepíší, při vážných důvodech neúčasti je možná náhrada (rozhoduje a organizuje cvičící).

Zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky trvá 90 minut, obsahuje 6 úloh (praktického i teoretického charakteru), je z ní možno získat nejvýše 60 bodů. Nutnou podmínkou složení zkoušky je získání alespoň 30 bodů z této písemné části, splnění dalších stanovených podmínek na počty bodů z jednotlivých úloh a získání alespoň 35 bodů po přičtení bodů ze semestru.

Pokud student splnil výše uvedené podmínky, postupuje k ústní části zkoušky, která je teoretická a za kterou lze získat nejvýše 20 bodů. Nutnou podmínkou složení zkoušky je získání alespoň 4 bodů z ústní části.

Hodnocení

Výsledná známka se určí podle následující tabulky:

Body Hodnocení
39–49E (dostatečně)
50–59D (uspokojivě)
60–69C (dobře)
70–79B (velmi dobře)
80–90A (výborně)

V případě výborného hodnocení ústní části zkoušky může zkoušející výsledné hodnocení o stupeň zlepšit.

Další informace

Upřesnění a další informace lze najít na stránkách přednášející.

 

Poslední úprava: 22. 9. 2018.