Dept. of mathematics Výuka
Matematická analýza pro SIT (B6B01MAA)

Požadavky k předmětu B6B01MAA -- Matematická analýza

Toto jsou platné požadavky k předmětu pro rok 2019/2020.

Konzultační hodiny dle dohody.

Prezentace z prednášek - Prezentace.

Domácí příprava

Cvičení neopakují přednášku, je třeba si doma projít a promyslet odpřednesenou látku. Na cvičení choďte připraveni. Účast na cvičení je povinná.

Požadavky k zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních a získání alespoň 7 bodů z kontrolní 60minutové zápočtové písemné práce psané na cvičeních v závěru semestru (cca v 11. týdnu). Tato písemná práce je hodnocena maximálně 20 body a tématicky zahrnuje limity, diferenciální a integrální počet. Body ze semestrálních testů se započítají ke zkoušce.

Pokud student napsal tuto zápočtovou práci na méně než 7 bodů, bude mít možnost si ji opravit v náhradním termínu v prvním týdnu zkouškového období. Další opravy nejsou možné. Body z opravných testů se ke zkoušce nezapočítají.

Hodnocení zkoušky

Nutnou podmínkou k zápisu na zkoušku je zápočet. Na termín zkoušky je možno se přihlásit pouze prostřednictvím systému KOS. Termíny zkoušek jsou pouze ve zkouškovém období pro daný semestr. Neomluvená neúčast na zkoušce je hodnocena známkou F.

K dispozici je dokument shrnující tématické okruhy ke zkoušce (přidáno 3. 1. 2017).

Na zkoušce se prokážete indexem nebo jiným průkazem totožnosti s fotografií. Na písemnou část zkoušky si přineste dostatečné množství prázdných listů A4 a psací potřeby. Test není možné psát obyčejnou tužkou nebo červeně. Žádné další pomůcky (kalkulačky, mobily, skripta) nejsou u zkoušky povoleny. Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty nebo z jiného zdroje) během zkoušky je klasifikován známkou F.

Zkouška se skládá z povinné 90minutové písemné a z nepovinné ústní části. Ukázku písemené části zkoušky můžete najít zde Při opravování písemné části zkoušky se klade důraz na správné argumentace v teoretických úlohách a na podrobný postup výpočtu v úlohách praktické povahy. Z písemné části je možné získat maximálně 70 bodů a z ústní maximálně 20 bodů. Pokud získáte z písemné části zkoušky méně než 35 bodů, jste hodnoceni známkou F. Pokud získáte z písemné části zkoušky alespoň 35 bodů, přičtou se Vám bonusové body ze semestru. Je-li tento součet méně než 45 bodů, jste hodnoceni známkou F. Pokud je součet bodů z písemné části zkoušky a bonusu ze semestru alespoň 55 bodů, můžete se zúčastnit ústní zkoušky. U ústní zkoušky můžete získat dalších maximálně 20 bodů.

Hodnocení studenta, který není hodnocen známkou F dle předchozího odstavce, je dáno níže uvedenou tabulkou. V levém sloupci je uveden součet bodů ze zápočtové písmené práce, z písemné práce u zkoušky a (případně) z ústní části zkoušky. Body z opravného testu se nezapočítávají, výjimku z tohoto pravidla tvoří studenti, kteří psali pouze opravný test.

bodyhodnocení
89 a více A (výborně)
78 – 88B (velmi dobře)
67 – 77C (dobře)
56 – 66D (uspokojivě)
45 – 55E (dostatečně)
44 a méněF (nedostatečně)

Poznámka k teoreticé a počítací části

Písemné práce v semestru budou obsahovat teoretické otázky hodnocené celkově 8 body a příklady na výpočet hodnocené celkově 12 body. Písemná práce u zkoušky bude obsahovat teoretické otázky hodnocené celkově 20 body a příklady na výpočet hodnocené celkově 50 body. Ústní část bude obsahovat především teoretické otázky. Požadavky se pohybují od základních pojmů, definic a vět až k problémovějším úlohám a důkazům složitějších tvrzení.

Poslední úprava těchto pravidel: 8. 1. 2020