Dept. of mathematics  Výuka
 Přijímací řízení


Požadavky z matematiky pro přijímací řízení na
Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze


 1. Reálná čísla: intervaly, absolutní hodnota, druhá odmocnina.
 2. Úpravy algebraických výrazů: operace se zlomky, užití rozkladu a2-b2, a3+b3, a3-b3 ,rozkladu kvadratického trojčlenu, mocniny s racionálním exponentem.
 3. Rovnice a nerovnice: lineární, kvadratické (i s absolutní hodnotou nebo s parametrem), s proměnnou ve jmenovateli, iracionální, exponenciální, logaritmické a goniometrické.
 4. Elementární funkce a jejich vlastnosti a grafy: lineární, kvadratické, lineární lomené, exponenciální, logaritmické a goniometrické.
 5. Goniometrie a trigonometrie: goniometrické funkce obecného úhlu, základní vlastnosti, goniometrické funkce součtu a rozdílu dvou úhlů, dvojnásobného úhlu a polovičního úhlu, trigonometrické věty a jejich použití.
 6. Posloupnosti a řady: aritmetické, geometrické a jejich zavedení, výpočet n-tého členu, součet prvních n členů posloupnosti, součet konvergentní geometrické řady.
 7. Komplexní čísla: sčítání, násobení a dělení, algebraický a goniometrický tvar, Moivreova věta, řešení kvadratických rovnic.
 8. Kombinatorika: n-faktoriál, kombinační číslo, binomická věta, Pascalův trojúhelník.
 9. Geometrie: výpočty obvodů, obsahů, povrchů a objemů geometrických útvarů i s použitím trigonometrie.
 10. Analytická geometrie: lineární i kvadratická v rovině, vektory, průsečík dvou přímek, odchylka přímek, vzdálenost bodu od přímky, rovnice kuželoseček v posunutém tvaru, jejich průsečíky s přímkou.
 11. Konstruktivní úlohy s použitím znalostí:


Vzor a podrobné řešení příjmacího testu
Přijímací zkouška z matematiky
Stránky fakulty