Organizace semestru a požadavky ke zkoušce z Logiky a grafů


Organizace semestru:

 1. Během semestru se píší dva testy. Každý test je na 40 minut čistého času, maximální bodový zisk je 20 bodů, nutný zisk je 8 bodů.
 2. Opravné testy za nedostatečný výsledek nebo náhradní testy za neúčast na testu ze závažných důvodů (důvody posoudí cvičící) - z jiného důvodu právo psát náhradní test nevzniká - se budou psát v posledním týdnu semestru bez rozlišení studijních skupin a budou organizovány centrálně. Každý test je možno opravovat pouze jednou. Výsledek náhradního/opravného testu se student dozví od svého cvičícího.

 3. Získání zápočtu: Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních a zisk alespoň 8 bodů z každého ze dvou pisemných testů, které se budou psát během semestru. Cvičící na prvním cvičení specifikují, co považují za aktivní účast na cvičení.

Úprava požadavků ke zkoušce:

 1. Rozsah látky ke zkoušce je dát tím, co se probralo na přednášce nebo na cvičení (všimněte si logické spojky "nebo"). To odpovídá přednáškám prof.Demlové na webu s výjimkami uvedenými níže. Přitom důkazy vět z logiky je nutno dohledat ve skriptech doc.Velebila, důkazy vět z grafů v knize doc.Demela.
 2. Vypouštějí se kapitoly Přirozená dedukce a Hledání nejkratších hamiltonovských cest. Na hledání silně souvislých komponent byl probrán jen Kosarajův-Sharirův algoritmus. Zápis grafových algoritmů v pseudokódu nebude vyžadován, ale můžete ho používat.

Organizace zkoušek a klasifikace:

 1. Zkoušky budou organizovány ve velkých zkouškových termínech.
 2. Na zkoušku se mohou přihlásit pouze ti, kteří mají udělen zápočet. Přihlašovat se lze pouze prostřednictvím systému KOS.

 3. Písemná zkouška: 150 minut čistého času, 3 příklady, maximální bodový zisk 100 bodů.
 4. Okruhy pro jednotlivé příklady písemné části zkoušky: 1. příklad - výroková logika, 2. příklad - predikátová logika, 3. příklad - grafy.
  Zde je ukázka písemné zkoušky ve formátu PDF.
 5. Na titulní straně zadání bude stát Vaše unikátní identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek písemné zkoušky. Dále na titulní straně zadání stojí datum, čas a místo možného náhledu písemné zkoušky. Zde je ukázka titulní strany ve formátu PDF.

 6. Kdo napsal zkouškovou písemku na méně než 50 bodů nebo nezískal z každého příkladu nutný počet bodů, získává známku F (nedostatečně).
 7. Kdo napsal zkouškovou písemku na 50 a více bodů a získal z každého příkladu alespoň nutný počet bodů, obdrží bodový bonus ze semestru. Bonus se počítá takto: za každý test, který nebyl opravný a ze kterého dostal student více než 10 bodů, se jako bonus započítá počet získaných bodů mínus 10. (Tj. získá-li např. student v prvním testu 18 bodů a v druhém 9 bodů, započítá se mu jako bonus 8 bodů z prvního testu a z druhého testu nic. Body z opravného testu se do výsledku zkoušky nezapočítávají stejně tak jako body z domácích úkolů.)
 8. K ústní zkoušce se mohou dostavit pouze ti, kteří dosáhli alespoň 75 bodů (součtem bonusu a písemné zkoušky). U ústní zkoušky je možné získat maximálně 20 bodů. Datum, čas a místo možné ústní zkoušky stojí na zadání písemné zkoušky.

 9. Klasifikace je určena následovně:

  < 55F nedostatečně
  55-68E dostatečně
  69-82D uspokojivě
  83-96C dobře
  97-109B velmi dobře
  > 109A výborně

Pokyny k písemné zkoušce:

 1. Ke zkoušce se dostavte alespoň 10 minut před začátkem a připravte si průkaz totožnosti (index, občanský průkaz, pas).
 2. Ke zkoušce si vezměte dostatečné množství čistých (nečtverečkovaných, apod.) jednotlivých listů formátu A4 (formát velkého sešitu) a psací potřeby (modré nebo černé barvy, písemnou zkoušku není možné psát tužkou).
 3. Před začátkem písemné zkoušky si pečlive pročtete titulní stranu zadání, vyplňte jméno a příjmení a poznamenejte si své unikátní identifikační číslo a termín náhledu písemky.
 4. Během písemné zkoušky smíte mít na lavici pouze zadání písemky, papíry, na které zkoušku vypracováváte, psací potřeby, a občerstvení. Vše ostatní (včetně mobilního telefonu) dejte do tašky; tašku zavřete a odložte, mobilní telefony vypněte.


Zpět na domovskou stránku.