Welcome to Math Tutor

Here you will hopefully find lots of help about undergraduate mathematics. In fact, this is not really the introductory page, so do not bother bookmarking it. Rather, here you will make a decision which version of Math Tutor you will want to see. First of all, as you can see, there are two languages offered, English and Czech. If you can't speak Czech, your decision is made. If you do, but you can equally well read math in English, then the English version is perhaps a bit better, since the English alphabet is better implemented on the Web (being its native language); the Czech version required some adjustments that might make its use less pleasant than the English version.

You also have to decide whether to use the frame version or the non-frame version. This is a matter of personal taste. Math Tutor is set up to use at least two levels of windows, sometimes even more. If you use the frames version, you will see all important windows at once, within one copy of the browser, which will make comparing information easier; however, the windows will be small (the frames version also looks more nifty, modern, sexy). In the non-frames version, all windows have the full size (unless you resize them yourself), but they will overlap, so you will have to switch from window to window more often than in the frames version. It is up to you. Try both, you will see which one you like better. There are even two kinds of the frames version, one has windows one under another and the other has them side by side, which is great if you like to spread your browser over the whole screen.

But before we get to the links, here's some computer-oriented pieces of advice. If you can set the size of your Web browser, put its width somewhere between 600 and 700. All formulas in Math Tutor will fit within the 700 width, so if you are fine with it, you will have no problem; I heartily recommend 700. However, some people prefer to have their browsers narrower (especially if they want to work with more large windows at the same time). I tried to keep all the information within the 650 limit, so with a few exceptions, having the browser 650 wide should be fine most of the time. 600 is still manageable, but now lots of formulas will jump sideways out of the browser window and you will have to move the pages around to see what's on the side.

One last remark before we go. This site is intentionally kept low-key technology-wise. The reason is simple: maximal compatibility. Since to this day we do not have reliable Java standards, dynamic HTML is rendered differently by the most popular browsers, and since I believe that Internet should be for everyone, not just for those with latest computers, I sticked to HTML version 3 for the most part, with text and GIF pictures. As a result, you should have no trouble accessing these pages as long as you have a graphics-capable Web browser (sorry you Lynx users, I know that there are still a few of you out there, but it is not reasonably feasible to present math just using ASCII text). These pages were successfully tested with the ancient Mosaic, the forefather and first of modern browsers, run on Windows 3.1 on a computer from 1993. I don't think I could do more.

Some pages with lots of formulas may take some time to load. Do not dispair, pictures are small and even when a lot of them are on one page, their sizes put together are smaller than most naughty pictures so popular on the net. I think Math Tutor is worth the wait. Foreword is over, here are the two links you were waiting for. Make you choice, click and then bookmark.

Vítejte na stránkách Math Tutor

Zde doufejme najdete spoustu pomoci ohledně bakalářské matematiky. Nicméně tohle vlastně není úvodní stránka, tak ji nebookmarkujte. Zde se pouze rozhodnete, kterou verzi Math Tutoru budete chtít používat. Za prvé, jak vidíte, je verze anglická a česká. Pokud jste schopni číst matiku anglicky, asi bych doporučil anglickou verzi, protože si angličtina rozumí s Internetem lépe než čeština. Kvůli čárkám a spol bylo nutné udělat pár věcí, díky kterým je česká verze trochu ošklivější. Že Husa neupálili dřív...

Když jste se tedy rozhodli pro češtinu, budete si teď muset vybrat, jestli budete používat verzi s frames (rámečky) nebo bez frames. To je otázka osobního vkusu. Math Tutor je postaven tak, že používá minimálně dvě úrovně oken, někdy i víc. Pokud použijete verzi s frames, uvidíte všechna důležitá okna najednou, v jedné kopii prohlížeče, což zjednoduší porovnávání informace (také to vypadá lépe, moderněji, víc sexy); na druhou stranu budou okna menší. Ve verzi bez frames mají všechna okna plnou velikost (pokud je tedy nezměníte), ale budou se překrývat, takže budete muset přepínat z okna na okno častěji než u verze s frames. Je to tedy na vás. Zkuste obě, uvidíte, která vám víc vyhovuje. Jsou dokonce dva druhy verze s frames, jedna má okna pod sebou, druhá vedle sebe, což je ohromné pro ty, kdo si rádi roztáhnou prohlížeč přes celou obrazovku.

Než se ale k tomu dostaneme, přidáme pár počítačových rad. Pokud umíte nastavit velikost svého prohlížeče, nastavte jeho šířku mezi 600 a 700. Všechny vzorce v Math Tutoru se vejdou do šířky 700, takže pokud vám nevadí, budete s ní v pohodě. Někteří lidé ovšem dávají přednost užším oknům (zvlášť pokud chtějí pracovat s více velkými okny najednou). Snažil jsem se držet informaci do šířky 650, takže pokud máte prohlížeč o šířce 650, měli byste být až na pár výjimek také v pohodě. 600 se ještě pořád dá, ale dost formulek pak trčí do strany mimo okno a musíte s ním šoupat, abyste viděli, co tam je.

Poslední poznámka, než vyrazíme. Tyto stránky jsou záměrně drženy na technologicky nízké úrovni. Důvod je jednoduchý: maximální kompatibilita. Protože dodnes nejsou spolehlivé standardy Javy, dynamická HTML je zobrazována rozličně populárními prohlížeči, a protože věřím, že Internet je pro všechny, nejen pro ty s nejnovějšími počítači, držel jsem se povětšinou HTML verze 3, jen text a obrázky GIF. Díky tomu byste neměli mít problém s přístupem k těmto stránkám, pokud tedy máte grafický prohlížeč (omlouvám se uživatelům Lynxu, já vím, že vás tam ještě pár je, ale není rozumně možné zobrazovat matiku pomocí ASCII textu). Tyto stránky byly úspěšně testovány na pravěkém Mosaicu, předkovi grafických prohlížečů, spouštěném pod Windows 3.1 na počítači z roku 1993. Nemyslím, že jsem mohl udělat víc.

Některé stránky s více vzorci se mohou déle nahrávat. Nezoufejte, obrázky jsou malé, a i když je jich na jedné stránce někdy víc, jejich velikosti dohromady zaberou pořád méně než většina hambatých obrázku, dnes tolik populárních na netu. Myslím, že Math Tutor stojí za trochu čekání. Konec předmluvy, přichází dva očekávané linky. Rozhodněte se, klikněte a bookmarkujte.