Úvodní poučení o  MAPLE 9.5 

Aleš Němeček  &  Mirko Navara 

 

Autorská práva: 

Uživatel, tj. čtenář, může tento text použít pro svoje potřeby bez omezení. Distribuce a převod do tištěné podoby pouze se svolením autorů. Text může mít více verzí, které vznikají tím, že autoři text v průběhu času mění a doplňují. 

 

Kontaktní adresy:  nemecek@math.feld.cvut.cz    navara@vision.felk.cvut.cz 

 

 

 

V horní časti pracovního okna jsou tři lišty pro snadnou manipulaci a doplňující  informace. 

 

 

 

V dolní části okna je lišta - Status Bar - , na které se zobrazují systémové informace. 

 

Při práci v Maplu obvykle zpracováváme pracovní list (Worksheet, dokument), tvořený řádky vstupními, výstupními, textovými a grafickými. Máte tedy k dispozici integrované prostředí, ve kterém lze interaktivně řešit problémy a zároveň dokumentovat vaši práci. 

 

> # Toto je VSTUPNÍ řádek. (Vstupní řádky jsou zde červené.)
 

> # Na vstupních řádcích jsou příkazy Maplu, které se mají provést, např.
 

> a := (1234+5678)*45678^3:
 

> # Vše, co je na vstupním řádku za znakem  #  je KOMENTÁŘ.
 

> # Vstupní řádek je uveden znakem "PROMPT", zde  >
 

 

> lprint("Toto je VÝSTUPNÍ řádek. (Výstupní řádky jsou zde modré.)");
 

"Toto je VÝSTUPNÍ Yádek. (Výstupní Yádky jsou zde modré.)"
 

Od verze Maple 9 se bohužel chybně zobrazuje česká diakritika ve výstupech. 

 

Toto je textový řádek. (Textové řádky jsou zde černé.) 

Textový řádek  (případně jeho část označenou jako blok) lze měnit  na vstupní  resp. naopak v nabídce Format -> Convert to -> Maple Input resp. Plain Text. 

 

> # Vstupní řádek lze měnit na textový a naopak pomocí ťuknutí na ikonu Maple (javorový lístek s integrálem) v Context Bar (vyzkoušejte).
Všimněte si, že pokud je vstup na více řádcích, nezačíná další řádek promptem.
 

 

Grafický výstup zařazený do dokumentu se chová jako grafický řádek.  

 

Vstupní řádek končí obvykle středníkem ; 

po provedení za ním následuje příslušný výstupní řádek. 

> a := (1234+5678)*45678^3;
 

a := 658756585767757824 

 

Chceme-li potlačit výstup, ukončíme příkaz dvojtečkou  : (příkaz se vyhodnotí, ale nezobrazí se výsledek). 

> aa := a^2:
 

V obou případech se po provedení příkazu kurzor přesune na další vstup (resp. skupinu vstupů), třeba i prázdný. 

Oveříme, že skutečně proběhlo předchozí přiřazení. 

> aa;
 

433960239292393270079994156313214976 

>
 

Každopádně nestačí řádek neukončený středníkem či dvojtečkou odeslat pomocí Enter ; očekává se pokračovací řádek a hrozí nepříjemné zavlečené chyby. 

> aa := a^2
 

> aaa := a^3;
 

Error, missing operator or `;` 

Pokud je však pouze jeden příkaz neukončený středníkem ani dvojtečkou, doplní se nyní středník při předání jádru ke zpracování (nikoliv do worksheetu), příkaz se vyhodnotí, ale objeví se také varování. 

> aa:=a^2
 

Warning, inserted missing semicolon at end of statement, aa:=a^2; 

aa := 433960239292393270079994156313214976 

 

Textové řádky lze sdružovat do odstavaců (paragrafů) a opět rozdělovat (v nabídce Edit -> Split or Join, též F3/F4). 

Odstavec je označen hranatou závorkou na levém okraji. 

 

Stejně lze pracovat i se vstupními řádky, které se sdružují do prováděcích oblastí.  

Celá oblast se počítá najednou - v pořadí příkazů, jak jsou uvedeny za sebou. 

> b:=2^exponent;
 

> exponent:=16;
 

> b-1;
 

b := 2^exponent 

exponent := 16 

65535 

Vstupní, textové a grafické řádky lze v oblasti řadit libovolně, ale všechny příslušné výstupní řádky jsou soustředěny na jejím konci. 

 

Aktivní oblast (resp. řádek) je ta, v níž se nalézá kurzor. Poloze kurzoru odpovídá informace v Contex Bar.  

 

Novou oblast vytvoříme  

 

 

 

 

 

 

Nový řádek ve stejné oblasti (zpočátku stejného typu jako předchozí) vytvoříme 

> #   - ze vstupního řádku pomocí Shift-Enter,
 

   - z textového řádku pomocí Enter.   

 

Pomocí kláves Ctrl-M resp. Ctrl-G a Ctrl-T resp. Ctrl-R (nebo volbou v menu Insert) můžeme při psaní na řádku přepínat mezi  `vstupním` a textovým režimem (ve výstupu mohou být občas problémy s českou diakritikou). Vstup tedy může být i součástí textu a můžeme ho nechat vyhodnotit (pokud je červený a tedy aktivní) nebo zakomentovat (pak je zobrazen černě). Tak dostaneme například int(x^2, x = a .. b)   do textu. Všimněte si změny na Contex Bar, pokud na jednotlivé části integrálu nastavíte kurzor nebo je označíte levou klávesou myši jako blok). V editačním poli se zobrazí syntaxe, jakou byl grafický vstup vytvořen, lze zde editovat, případně měnit zobrazení vstupu pomocí již popsané ikony Maple,  a ikony označené X, která převede grafický vstup do znakového tvaru. Obě ikony fungují jako přepínače tam i zpět. Vyzkoušejte na integrálu v textu, který po převedení na aktivní vstup můžete na tomto místě i nechat vyhodnotit (kurzor je nutné samozřejmě přesunou na aktivní, tedy červený vstup). Slovo vstupním je dalším příkazem v tomto odstavci a proto se vám objeví po "odkomentování" integrálu a vyhodnocení dva výstupní řadky. 

 

`vstupním` 

 

Pro výpočet (předání vstupu ke zpracování jádru) je nutné nastavit kurzor na vstupní řádek (v oblasti na libovolný) a 

> #   - stisknout Enter,
 

   případně, 

> #   - ťuknutím na levé tlačítko myši, ukazuje-li šipka na vykřičník v Contex Bar.
 

 

Oblasti lze vyhodnocovat v libovolném pořadí; vyzkoušejte si. 

> z := (x+y)^3;
 

z := (x+y)^3 

> x; y; z;
 

x 

y 

(x+y)^3 

> y := 1;
 

y := 1 

> x := 9;
 

x := 9 

> x := u-1;
 

x := u-1 

% označuje předchozí výsledek (posledně vypočtený, což nemusí být ten, který je v dokumentu napsán nad ním!). 

> %;
 

u-1 

Lze opakovat až 3 krát: 

> %%%;
 

9 

Je třeba si ovšem dobře uvědomit, co byl vlastně předchozí výsledek, pokud nejsou vstupy v jednom paragrafu. 

 

Výstup i vnitřní stav závisí na tom, v jakém pořadí byly příkazy provedeny, ne na pořadí, v němž jsou uvedeny v dokumentu! Tím můžeme vytvořit zcela nesmyslný výpočet. Chceme-li to napravit, můžeme dokument přepočítat od začátku  do konce z nabídky Edit -> Execute  -> Worksheet nebo pomocí ikony se třemi vykřičníky !!! v Contex Bar. 

 

Vnitřní stav lze inicializovat příkazem ... 

> restart;
 

... nebo pomocí poslední ikony "zacyklená šipka" v Tool Bar. 

Neprovádí se automaticky při otevírání nového souboru. Současně otevřené worksheety mohou dokonce sdílet proměnné, což může někdy vést k chybám. Proto lze nastavit (Tools -> Options -> General - Kernel Mode) i paralelní zpracování worksheetů (v Maple 9 je nově paralelní zpracování default). 

 

Dokument lze dále členit na sekce, podsekce, podpodsekce, ... 

Na rozdíl od paragrafů označených hranatou závorkou při levém okraji mají na horním konci čtvereček s + resp. - , což označuje, zda je sekce zavřená resp. otevřená. Otevírání a zavírání provádíme buď ťuknutím na čtvereček nebo pro všechny sekce najednou v nabídce View -> Collapse resp. Expand All Sections.  Nově lze sekci uzavřít i kliknutím na svislou čáru vlevo, která ji vymezuje. 

Sekce 

 

Při prvním čtení lze vynechat 

 

Grafické výstupy se buď zobrazují přímo do dokumentu nebo si otevírají  nové grafické okno. Obě možnosti lze nastavit v nabídce Tools -> Options -> Display - Plot Display  Inline resp. Window. 

Jestliže ťuknete šipkou na plochu obrázku, lze pomocí nabídky na Contex Bar  dodatečně měnit některé parametry pro obrázky. Současně se vám zde vypisují (po ťuknutí na levé tlačítko) souřadnice polohy šipky. 

Změní se i Menu Bar, ve které se zobrazí další nabídky interaktivních úprav obrázku (styl, vysvětlivka pod obrázkem,  volby zobrazení os, projekce, animace, export do různých grafických formátů). Všechny tyto úpravy lze samozřejmě zadat i přímo pomocí parametrů příkazu plot . Mnohem širší nabídku akcí dostanete pokud v ploše obrázku stisknete pravou klávesu myši, zde jsou připraveny i exporty do souborů různých typů uložení grafiky (eps, gif, jpg, bmp, wmf, ...) .  

 

Nově se objevuje možnost zvýraznění části obrázku (např. jedné funkce), pokud na ni ukážete  kurzorem, dále dodatečné zvětšení a zmenšení (Scale), posunutí (Pan) v rámci grafického rámečku - typ akce se přepíná pomocí ikony s "terčem" na Contex Bar, před tím samozřejmě musíte kliknout v ploše obrázku. 

Plot 

V dokumentu můžete obvyklým způsobem upravit i rozměr obrázku, případně ho celý označit jako blok a pomocí klávesy Delete vymazat nebo přes schránku přenést na jiné místo. 

 

Výše uvedený graf vznikl z příkazu 

> plot([sin, cos], -10..10, title=`Toto je GRAFICKÝ "řádek"`, legend=["sinus", "cosinus"]);
 

Bohužel se v nadpisech obrázku od verze Maple 9 chybně zobrazuje česká diakritika. 

 

Takto vložený prázdný příkazový řádek vám "pohlídá" kurzor, aby se vám neposunul po provedení příkazu příliš daleko a neodsunul tím poslední zobrazené výsledky. 

>
 

 

Help 

S prvním typem nápovědy se setkáte, pokud ukážete šipkou na libovolnou ikonu. Zobrazí se balónek s krátkým vysvětlením funkce (lze nastavit zaškrtnutím v nabídce Tools-> Options  -> Interface - Show Tool Tips). 

 

Z nabídky Help si lze vybrat další různé druhy nápovědy: 

 

 

 

 

 

 

 

Další možnost je vyvolat help přímo z příkazové řádky např. 

> ?plot
 

             (výjimečně není nutný středník, 

              otazníky mohou být až tři  a způsobí zobrazení různých částí listu s popisem, vyzkoušejte) 

nebo 

> help(plot);  
 

 

V Helpu se nově objevuje Mathematical Dictionary obsahující více než 5000 matematických pojmů, definic, tvrzení, ap. a přes 300 vysvětlujících obrázků. Vše setříděno v abecedním uspořádání. 

 

Nechybí ani webové linky na další podporu, kterou poskytuje na svých serverech výrobce (Maplesoft, Waterloo Maple Inc.).  

 

Pokud jste nenašli to, co jste hledali, pak to možná je v nápovědě k některému ze souvisejících témat, uvedených na konci každé stránky nápovědy. Poněkud nešikovné je, že příklady v Helpu nelze přímo spouštět a modifikovat, ale pro vyhodnocení je musíte nejprve přes schránku přenést do vlastního worksheetu. To je ale možné provést i bez označení volbou v menu helpu Edit -> Copy Examples. 

 

Je možné zobrazit i několik dokumentů vedle sebe v samostatných oknech, uspořádání volíme v nabídce Window. Tam také najdete volbu pro hromadné uzavření dokumentů a helpů, případně přímý výběr jednotlivých otevřených pracovních listů - volba Window -> More Windows. Uzavření jednoho dokumentu nebo helpu je dostupné volbou File -> Close nebo přímo Ctrl+F4. 

 

Přerušení výpočtu  je umožněno ťuknutím myší na "packu v kruhu" v Tool Bar. Kdy je to možné, pouze při výpočtech, poznáme podle toho, že značka zčervená. Za stejných podmínek lze použít též Ctrl+Break. 

 

Ukončení práce a zavření programu lze zadat několika způsoby, např. z nabídky File -> Exit resp. Alt+F4 nebo zavřením okna. Pokud jste před ukončením práce provedli nějaké editační nebo výpočetní změny worksheetu bez uložení, budete dotázáni, zda se mají změny ještě zapsat do souboru. 

>