Dept. of mathematics  Výuka
 Matematika v Maple (B0B01MVM dříve A0B01MVM)

Rozsah: 1+1+1, zápočet, 2 kredity   (určeno především pro studenty 1. ročníku OI, omezaná kapacita - v LS pouze 1 přednáško-cvičení, maximálně 24 studentů)

Rozvrh předmětu v LS 2017/2018.

Aktuálně:
Zápočtové práce je možné odevzdávat na cvičeních v posledním týdnu semestru.
Termíny odevzdávání zápočtových prací ve zkouškovém období budou postupně vypisovány v KOSu, kde se na ně můžete i přihlásit. Případně jiný termín po domluvě mailem.

Sledujte osnovu cvičení a pokyny v souboru zprava.txt v počítačové laboratoři.


Předmět využívá počítačový algebraický systém (PAS) Maple pro výpočty a grafické demonstrace teoretických a praktických postupů, se kterými se studenti paralelně seznamují v úvodních matematických přednáškách Matematika 1 (B0B01MA1, B6B01MAA) a Lineární algebra (B0B01LAG, B6B01LAG). Náplň cvičení názorně doplňuje a rozšiřuje zvláště příklady, které jsou početně náročné a jejich řešení bez použití Maple je zdlouhavé. Studenti si osvojí postupy a příkazy pro řešení základních matematických problémů, které se prolínají prakticky celým studiem.

Přednáška a cvičení

RNDr. Aleš Němeček

Probíhájí návazně v počítačové laboratoři T2:C4-459, kterou spravují katedry fyziky a matematiky, vybavené tenkými klienty DELL pro vzdálený přístup na aplikační server kepler.feld.cvut.cz (pro zabezpečený přístup z Windows použijte např. aplikaci Xming X Server for Windows). Po dobu výuky získáte přístup pomocí nově vygenerovaného a dočasného konta (username stejné jako fakultní, heslo buď ČVUT usermap nebo volitelné lokální).

Termíny přednášek a návazných cvičení jsou vypisovány v komponentě studium (KOS), kde se na ně můžete během zápisu do rozvrhu i přihlásit (počet otevřených cvičebních paralelek se budu snažit přizpůsobit zájmu, přednost mají studenti zapsaní do 1. ročniku).

Pro všechna probíraná témata jsou připraveny programové moduly pomocí nichž získáte praktické zkušenosti s řešením příkladů, které jste zatím počítali ručně během cvičení a přednášek. Pozornost bude věnována i grafickým reprezentacím, jak teoretických poznatků, tak řešení úloh, včetně modifikace parametrů zadání. Program Maple umožňuje i využití "krokové nápovědy" pro další postup případně Maplets při řešení úloh (prastará ukázka zde).

Důraz je kladen na získání praktických zkušeností při experimentálním ověřování poznatků z přednášek a využití možností Maple pro odstranění rutinních výpočtů.

Samostatnou práci (třetí sčítanec v rozsahu předmětu) můžete částečně provádět i na svém počítači doma, kde si zcela legálně můžete instalovat Maple.

Osnova prolínajících se přednášek (v osnově tučně) a cvičení

Barevně je označeno téma, které bude probíráno na příštím cvičení (nezávisle na semestrálním týdnu).
 1. Pravidla práce v počítačové laboratoři. Systém Maple: Úvod, ovládání, základní dovednosti.
 2. Seznámení s Maple (ukázky práce, otázky - odpovědi), studium výukových dokumentů (uvod18.mw a o_maple18.mw).
 3. Polynomy, kořeny polynomů. Racionální lomená funkce.
 4. Samostatná práce, řešení příkladů.
 5. Funkce, limita, spojitost, derivace.
 6. Samostatná práce, řešení příkladů.
 7. Extrémy funkcí. Průběh funkce. Aplikace diferenciálního počtu.
  (Ukázka worksheetu funkce2.mw, se kterým se pracuje na cvičení.)
 8. Samostatná práce, řešení aplikačních příkladů s výkladem (náměty na zápočtové práce).
 9. Matice, operace s maticemi, determinant, inverzní matice.
 10. Samostatná práce, řešení příkladů.
 11. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory. Volné vektory, skalární a vektorový součin, lineární útvary v R^3.
 12. Integrace funkcí, neurčitý a určitý integrál, aplikace.
 13. Samostatná práce, řešení příkladů s ukázkami, domluva zápočtové práce.
 14. Samostatná práce, domluva resp. předvedení zápočtových příkladů. Zápočet.

Podmínky udělení zápočtu

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na výuce, odevzdání a prezentace zápočtové práce. Upřesnění stanoví cvičící na prvním cvičení.

Literatura

Výukové programy si můžete stáhnout (pokud jste zapsáni na předmět a máte zřízené konto na studentském serveru kepler pomocí neanonymního scp (použijte svoje fakultní ČVUT username a heslo) na adrese kepler.feld.cvut.cz/home/predmety/mvm/common (z Windows např. programem
WinScp nebo Xming X Server for Windows).
Moje domovská stránka, Naše katedra, PAS na ČVUT, PAS - výuka, NM - výuka, MAA - výuka
Správce stránky: nemecek@math.feld.cvut.cz


Poslední úprava: 18. února 2018 a drobnosti průběžně.