B0B01MA1: Matematická analýza 1, zimní semestr
A8B01MC1: Matematika – kalkulus 1 (otevřené elektronické systémy)

Literatura

Požadavky a hodnocení

Viz http://math.feld.cvut.cz/0educ/pozad/b0b01ma1.htm. Z písemné části zkoušky je nutné získat alespoň třetinu (po zaokrouhlení na celé číslo) z každé z prvních 5 úloh.

Harmonogram

Výukové týdny: 1. 10. 2018 – 13. 1. 2019
Přednášky: úterý 14:30–16:00, posl. T2:D3-209
středa 16:15–17:45, posl. T2:D2-256
Zkouškové období:14. 1. – 17. 2. 2019

Výjimky:

1. 1.(úterý)svátek

Přednášky

 4. 10. Informace k předmětu. Reálná čísla: přirozená, celá, racionální, iracionální čísla; reálná osa; intervaly; nevlastní čísla ±∞, operace s nimi, použití pro zápis intervalů; horní a dolní mez, maximum a minimum, supremum a infimum, jejich existence.

 5. 10. Princip vnořených intervalů. Funkce: definice, definiční obor, obor hodnot, graf; prostá a na; uspořádání, součet, rozdíl, součin, podíl a složení; inverzní funkce, existence právě pro prosté; omezenost a monotonie funkcí, inverzní funkce k ryze monotonní funkci; sudé, liché a periodické funkce, perioda, základní perioda; lineární transformace a graf; bijekce a mohutnost množin, množina racionálních čísel je spočetná, reálných nespočetná.

 9. 10. Elementární funkce. Limity: okolí a prstencové okolí, definice, jednostranné limity a vazba na oboustranné.

10. 10.Limity: jednoznačnost, monotonie, omezenost funkce s vlastní limitou, neměnění znaménka v prstencovém okolí nenulové limity; nulová limita právě tehdy, když nulová limita absolutní hodnoty; limity monotonních funkcí v krajních bodech intervalu jako supremum a infimum funkčních hodnot, důsledky pro limity elemetárních funkcí; limita součtu, rozdílu, součinu a podílu funkcí; limity typu 1/0±; věta o sevření, limita (sin x)/x v 0, limity typu 0 · omez.

16. 10.Limity: typu ±∞ + omez., nexistence limit součtu a součinu; limita složené funkce. Spojitost: definice, souvislost s limitou; spojitost součtu, rozdílu, součinu, podílu, složené funkce; lokální omezenost spojité funkce; spojitost elementárních funkcí, vlastnosti spojitých funkcí na intervalu (vlastnost mezihodnoty, inverzní ke spojité je spojitá, na uzavřeném nabývá minima a maxima).

17. 10.Derivace: definice, jednostranné derivace, derivace základních funkcí (xa, ex, sin x, cos x), souvislost derivace a spojitosti, věta o derivaci součtu, rozdílu, součinu a podílu, složené funkce, inverzní funkce (ln x, arctg x).

23. 10.Aplikace derivací: Rolleova a Lagrangeova věta, l'Hospitalovo pravidlo.

24. 10.Aplikace derivací: Tečna a normála grafu funkce. Derivace vyšších řádů, Taylorův polynom, odhad chyby, použití.

30. 10.Průběh funkce: derivace a monotonie funkcí, nutné a postačující podmínky pro lokální extrémy, hledání extrémů spojité funkce na uzavřeném intervalu. Konvexita a konkavita, vazba na 2. derivaci, inflexe, inflexní body.

31. 10.Průběh funkce: asymptoty, celkový přehled, příklady.

 6. 11.Posloupnosti: definice, vztah limity funkce a limit posloupností, vybraná posloupnost, hromadné hodnoty a jejich vlastnosti (existence, limity vybrané posloupnosti, uzavřenost na suprema a infima, limes superior, limes inferior). Spojité funkce na intervalu: důkazy nabývání extrémů a mezihodnot.

 7. 11. Asymptotické chování funkcí, zavedení reálných čísel pomocí řezů.

13. 11.Neurčitý integrál: primitivní funkce, vlastnost mezihodnoty derivace, spojité funce mají primitivní, množina primitivních funkcí na intervalu, neurčitý integrál, tabulkové integrály, linearita, metoda per partes.

14. 11.Neurčitý integrál: substituce. Racionální funkce: rozklad na součet polynomu a parciálních zlomků.

20. 11.Racionální funkce: určení koeficientů parciálních zlomků, zakrývací pravidlo, integrování.

21. 11.Neurčitý integrál: integrace některých typů funkcí (racionální funkce v exponenciále, logaritmu, sinech a kosinech, odmocninách lineární lomené funkce; odmocniny kvadratických funkcí).

27. 11.Určitý integrál: Riemannův integrál, existence na uzavřeném intervalu pro monotónní a pro spojité funkce.

28. 11.Určitý integrál: linearita, monotonie, odhad integrálem z absolutní hodnoty, aditivita na definičním oboru, derivace určitého integrálu podle horní meze.

 4. 12.Určitý integrál: Newtonova–Lebnizova formule, porovnání různých typů integrálů. Nevlastní integrál: definice, existence a konvergence.

 5. 12.Nevlastní integrál: věty o konvergenci, konvergence integrálu mocnin a integrálu racionální funkce, příklady (Laplaceova transformace, funkce gama). Aplikace určitého integrálu: střední hodnota, věta o střední hodnotě.

11. 12.Aplikace určitého integrálu: obsah obrazce vymezeného grafy funkcí, délka křivky, objem rotačního tělesa, obsah pláště rotačního tělesa, těžiště.

12. 12.Číselné řady: součet, konvergence, geometrická řada a její součet; věty o součtu řad a o násobku řady; nutná podmínka konvergence, srovnávací kritérium; absolutní konvergence, absolutně konvergentní řada konverguje.

18. 12.Číselné řady: Podílové, odmocninové, integrální a Leibnizovo kritérium konvergence, vlastnosti absolutně konvergentních řad.

19. 12.Numerická integrace: obecná Gaussova a Newtonova–Cotesova metoda, její řád, přesná integrace polynomů; složené metody: obdélníková a lichoběžníková metoda (odhady chyb).

 1.  1. (Svátek.)

 2.  1.Numerická integrace: Simpsonova metoda (odhad chyby), Richardsonova extrapolace, využití pro odhad chyby, Rombergova metoda.

 8.  1.Lineární diferenciální rovnice: struktura množiny řešení; řešení homogenní lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty. Informace ke zkoušce.

 9.  1. Rezerva, konzultace.

Základní informace ke zkoušce

Zápis na zkoušky je přes KOS, v době uzávěrky přihlášek je nutno mít v KOSu zapsán zápočet. Neomluvená neúčast na zkoušce je hodnocena známkou F.

Ke zkoušce si přineste dokument služící k identifikaci, psací potřeby a dostatek čitelně podepsaných čistých papírů. U zkoušky nejsou povoleny kalkulačky, mobily ani žádné jiné pomůcky.

Ve stanovenou dobu se předpokládá začátek 90minutové písemné části. Před posluchárnu se dostavte asi o 10 minut dříve, abyste mohli být rozesazeni (mohou se současně psát i jiné písemné práce). Pozdější příchod znamená, že budete mít na vypracování práce méně času.

Písemná část zkoušky trvá 90 minut, obsahuje 6 úloh, za které můžete získat celkem až 60 bodů (30 bodů je nutných k úspěšnému složení zkoušky):

Prvních 5 úloh písemné práce je rutinních (viz ukázkové příklady ke zkoušce), poslední má prověřit porozumění probrané látce případně schopnost poradit si se složitějšími úlohami. Je zapotřebí uvádět a zdůvodňovat postup řešení. V případě uvedení více postupů se hodnotí správnost všech.

Zkoušející vám sdělí, kdy se máte dostavit pro výsledky a na ústní část (tentýž den s časovým odstupem nutným pro opravu písemek). Můžete se tam také dozvědět, jak řešení mohlo vypadat, a poučit se tak pro případný další termín. Pokud se (bez domluvy se zkoušejícím) nedostavíte, bere se to, jako byste od zkoušky odstoupili.

Ústní zkouška se skládá z povinné (pokud splníte podmínky po napsání písemné části) části, ve které si vyberete 2 otázky, které je nutno alespoň z poloviny správně zodpovědět. Pokud uspějete, dostanete z této části 4 body a můžete postoupit do nepovinné části, ve které můžete získat až 16 bodů.

Je nutno získat alespoň 30 bodů z písemné části zkoušky (z 60 možných), alespoň 3 body z každé z prvních pěti úloh, alespoň 35 bodů po přičtení bodů ze semestru, 4 body z povinné části ústní zkoušky. Nesplnění kterékoliv z těchto podmínek znamená okamžité ukončení zkoušky. Výsledná známka se určí podle následující tabulky:

Body Hodnocení
39–49E (dostatečně)
50–59D (uspokojivě)
60–69C (dobře)
70–79B (velmi dobře)
80–90A (výborně)

V průběhu zkoušky smíte kdykoliv odstoupit, dostanete pak z termínu známku F. Výhody odstoupení: 1) neztrácíte čas (pokud např. zjistíte, že písemku zjevně nenapíšete na nutný počet bodů), 2) uchováte si možnost získat lepší známku.

Máte nejvýše 3 možnosti ke složení zkoušky (při každém zápisu předmětu), počet druhých opravných termínů během studijní etapy je omezen. Doporučuji nechat si poslední týden zkouškového období jako rezervu pro případné opravné termíny. Pokud se na první termín přihlásíte v posledním zkouškovém týdnu, je dost pravděpodobné (pro poslední vypsaný termín jisté), že možnost opravného termínu (v tomto zkouškovém období) mít nebudete. V letním zkouškovém období zkoušky vypisovány nebudou. Pokud zkoušku nesložíte, můžete si předmět zapsat podruhé (pokud jste tuto možnost už nevyužili).

Doplňkové informace ke zkoušce

Písemka má ověřit schopnost řešit úlohy, ne schopnost uhodnou výsledek nebo se nedopustit chyby. Výsledek bez zdůvodněného postupu se tedy nehodnotí (i kdyby byl správně), na druhé straně za správný postup (byť s chybným výsledkem) dostanete plný počet bodů nebo (spíše) o bod méně. Výjimkou jsou případy, kdy přejdete bez povšimnutí zjevně nesprávný výsledek (například zápornou hodnotu určitého integrálu z kladné funkce) nebo kdy si nějakou chybou řešení významně zjednodušíte, takže neprokážete znalosti, které měla úloha prověřit.

V písemce musí být patrné, že jste ověřovali předpoklady. Příklady: zda se vyšetřuje podíl příslušného typu při použití l'Hospitalova pravidla; znaménko výrazů u limit typu 1/0; zda je funkce definována na intervalu, kde se vyšetřuje (hledá extrém, integruje); předpoklady integrálního nebo Leibnizova kritéria konvergence.

Požaduje se výsledek v „nejjednodušším“ a „nejvýstižnějším“ tvaru. Příklady: použití známých hodnot funkcí (např. ln(1)=0, exp(0)=1, hodnoty goniometrických funkcí v násobcích pi/2 a pi/3 a souvisejících hodnot cyklometrických funkcí); úpravy logaritmů (ln(6) − ln(3) = ln(2)); výsledky bez absolutní hodnoty, pokud není nutná; oboustranná limita (pokud existuje) místo dvojice stejných jednostranných; rostoucí/klesající funkce místo neklesající/nerostoucí (pokud je ryze monotonní); intervaly monotonie maximální, tj. včetně případných krajních bodů intervalu nebo po případném sjednocení. Nevyžaduje se počítání hodnot funkce, pokud je numericky pracné a neověřuje znalost hodnot funkcí (například hodnota polynomu v bodě 1+sqrt(2)) ani úprava kombinace logaritmů funkcí na jeden logaritmus (pro čísla ano, viz výše).

Konkrétně k jednotlivým typům úloh:


Josef Tkadlec, tkadlec(at)fel.cvut.cz

Poslední úprava: 11. ledna 2019.