Zpět na domovskou stránku.

Lineární algebra B0B01LAG --- zimní semestr 2019

Osnovu předmětu naleznete zde .

Hledáte-li materiály z přednášek, náměty ke cvičení, doporučenou literaturu, sbírky příkladů, atd., naleznete je zde.

Na této stránce naleznete požadavky k zápočtu a požadavky ke zkoušce.

Požadavky k zápočtu

Domácí příprava

Předmět je hodnocen 8 kredity, 2 kredity jsou za domácí přípravu. Cvičení neopakují přednášku, je třeba si doma projít a promyslet odpřednesenou látku. Na cvičení choďte připraveni.

Podmínky pro udělení zápočtu

Uznávání zápočtu: Zápočty z minulých let nebudou uznány, předmět je nutno opakovat v plném rozsahu.

Účast na cvičeních: Účast na cvičení je povinná. Mezi podmínky k dosažení zápočtu patří dostatečná a aktivní účast na cvičení. Podmínky upřesní cvičící.

Semestrální testy: Během semestru se píší dva testy. U každého testu je maximální bodový zisk 20 bodů a každý test trvá 40 minut čistého času. Na zápočet je nutné uspět v obou testech.

Náhradní test: Nemůžete-li na cvičení, ve kterém se píše test, ze závažných důvodů dostavit (důvody posoudí cvičící), nebo pokud získáte méně než 10 bodů, můžete napsat náhradní test, jehož termín bude centrálně vypsán v posledním týdnu semestru (pravděpodobně 6.1.2020 a/nebo 7.1.2020; budete včas informováni mailem). Náplň náhradního testu a podmínky pro úspěšné napsání náhradního testu jsou stejné jako pro test v semestru.

Bonus u náhradního testu: bonus u každého z náhradních testů se počítá podle vzorce bonus = 1/2 počet získaných bodů. Pouze pokud k náhradě testu vedly závažné důvody (nemoc, atd), počítá se bonus u náhradního termínu podle původního vzorce bonus = počet získaných bodů. Závažnost situace posoudí cvičící.

Neúspěch u obou testů: Pokud neuspějete ani při náhradním testu, nebude Vám udělen zápočet.

Náhrada náhradního testu: Náhrada náhradního testu není možná.

Požadavky ke zkoušce

Zkouškové období předmětu B0B01LAG končí dnem 16. 2. 2020. O vypsání termínů v KOSu budete včas informováni mailem.

Obecné podmínky konání zkoušky

Klasifikace

 1. Pokud získáte z písemné části zkoušky méně než 30 bodů, jste hodnoceni známkou F.
 2. Pokud získáte z písemné části zkoušky alespoň 30 bodů, přičtou se Vám bonusové body ze semestru. Je-li tento součet méně než 50 bodů, jste hodnoceni známkou F.
 3. Pokud je součet bodů z písemné části zkoušky a bonusu ze semestru alespoň 75 bodů, můžete se zúčastnit ústní zkoušky. U ústní zkoušky můžete získat dalších maximálně 20 bodů.

Celková známka je udělena podle následující stupnice:

méně než 50 bodů F (nedostatečně, failed)
50 -- 59 bodů E (dostatečně, sufficient)
60 -- 69 bodů D (uspokojivě, satisfactory)
70 -- 79 bodů C (dobře, good)
80 -- 89 bodů B (velmi dobře, very good)
90 a více bodů A (výborně, excellent)

Podrobnosti k písemné části zkoušky

 1. Vzorové zadání písemné části zkoušky je zde. Ukázka titulní strany je zde .
 2. Část (A) (otázky s nabídkou odpovědí) obsahuje čtyři otázky, ke každé otázce jsou připojeny čtyři nebo pět různých odpovědí. Přitom právě jediná nabízená odpověď je správná. Za správně zvolenou odpověď na jednotlivou otázku dostanete 5 bodů. Za nevyplněnou odpověď dostanete 0 bodů a za nesprávně vyplněnou odpověď dostanete -2 body. Pokud je celkový součet bodů v části (A) záporný, je tento součet přehodnocen na 0 bodů.

  Na část (A) odpovíte vyplněním tabulky. Například takto:

    1 a
    2 d
    3 - (nevím)
    4 c
  

  Mezivýpočty ani další rozbor odpovědí k části (A) není nutné odevzdávat.

 3. Část (B) (definice a důkaz). V zadání části (B) je tvrzení, které je potřeba dokázat. V závorce následuje seznam pojmů, které je potřeba správně a jednoznačně definovat a tyto definice v důkazu použít. V odpovědi byste měli uvést definice uvedených pojmů a dále podrobnou a smysluplnou argumentaci, která objasňuje pravdivost uvedeného tvrzení. Nebojte se používat českého jazyka. Nic neříkající hromádka matematických značek se nepovažuje za správně vedenou argumentaci.

  Teoretické otázky do části B jsou vybírány (a mírně přeformulovány) z odpřednesené látky.

  Za správně formulované definice dostanete 10 bodů, za správně vedený důkaz dostanete dalších 10 bodů.

 4. Část (C) (početní úloha). Kromě zřetelně označeného výsledku (tj., odpovědi celou větou) je nutné odevzdat všechny mezivýpočty a stručné zdůvodnění postupu. Postup musí být zapsán přehledně a srozumitelně. Podrobné důkazy jednotlivých postupů není nutné uvádět. Úloha je volena tak, aby bylo možné provést výpočet bez kalkulačky.

  Za chybný postup není možné dostat body, i když jsou nějaké výpočty odevzdány. Za numerickou chybu, ale jinak správný postup, se strhává 1 nebo 2 body. Za část výpočtu (nedokončenou nebo později s chybným pokračováním) dostanete odpovídající poměrný počet bodů z 20.

Poslední úprava těchto pravidel: 20. 9. 2019.

Poslední změna stránky: 20. 9. 2019