Veronika SOBOTÍKOVÁ

doc. RNDr., CSc.

Katedra matematiky     Fakulta elektrotechnická     České vysoké učení technické

Pracoviště:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6   (ČIIRK budova B, 5. NP, místnost č. 504)

Telefon:   2 2435 5104 - pracovna,   2 2435 5112, 5113 - sekretariát katedry

E-mail:   sobotik_zavinac_fel.cvut.cz

 Výuka ZS 2018/2019MA1A - Matematická analýza 1   (B0B01MA1A)

programy EEM, EK - akreditace 2018

MA1 - Matematická analýza 1   (B0B01MA1)

1. paralelka - program BIO

Předměty jsou vyučovány společně, vzhledem k různé kreditové dotaci se liší jejich hodnocení. Pokud nebude řečeno jinak, jsou dále uvedené informace společné pro oba předměty.

Stránky (nejen) s materiály ke stažení:   materiály k přednáškám,    domácí cvičení
 

MA1A:   fakultní stránka předmětu s osnovou,   požadavky,   rozvrh

MA1:   fakultní stránka předmětu s osnovou,   požadavky,   rozvrh


Aktuality

2. 1. 2019   -   Otázky k první části ústní zkoušky

V první části ústní zkoušky, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou složení zkoušky, dostanete dvě otázky z tohoto seznamu:  MA1 / MA1A.   Máte-li v zadání za úkol načrtnou graf nějaké funkce daných vlastností, je vaším úkolem opravdu jen načtnout graf takové funkce, ne hledat její analytické vyjádření. Náčrtek bude sloužit k tomu, abyste pomocí něj vysvětlili požadované pojmy.

Máte-li ještě nějaké nejasnosti ohledně této (nebo jiné) části zkoušky, zeptejte se mě.

2. 1. 2019   -   Termíny zkoušek

Jak si již mnozí z vás všimli, termíny zkoušek jsou již v KOSu vypsány a můžete se přihlašovat. Pokud jste to ještě neudělali, podívejte se do  Pokynů a požadavků ke zkoušce MA1  a  Pokynů a požadavků ke zkoušce MA1A   na část týkající se přihlašování na termíny.

2. 1. 2019   -   Informace o zkouškách

Na stránkách  Pokyny a požadavky ke zkoušce MA1  a  Pokyny a požadavky ke zkoušce MA1A  najdete podrobné informace o zkouškách. Určitě si pokyny přečtěte. U zkoušky (a při přihlašování ke zkoušce) se jimi musíte řídit. Nezapomeňte se podívat v části  Přihlašování ke zkoušce MA1 / Přihlašování ke zkoušce MA1A,  jak a kdy se můžete odhlásit a omluvit ze zkoušky.

2. 1. 2019  -   Materiál k číselným řadám

Můžete si stáhnout část skrip L. Průchy Řady týkající se číselných řad (část 1, část 2, část 3, část 4). Je tam jak výklad teorie, tak i velké množství řešených příkladů a úloh k samostatnému počítání. K neřešeným úlohám najdete v závěru každé kapitoly stručný návod, jak je řešit.

22. 9. 2018   -   Úvodní informace pro studenty

Na této stránce budete nacházet informace týkající se výuky Matematické analýzy 1 pro programy Elektrotechnika, energetika a management (EEM) a Elektronika a komunikace (EK) akreditované v roce 2018 (předmět B0B01MA1A) a pro program Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO) (1. přednášková paralelka předmětu B0B01MA1). Například v části  Semestr / Přednášky  máte odkaz na stránku s materiály k přednáškám, ve kterých najdete všechno, co nepíšu na tabuli, ale promítám. Nebudete proto muset to, co promítám, na přednášce opisovat a budete se moci více soustředit na výklad. Dále se vám určitě bude u zkoušky hodit, když si budete pravidelně řešit příklady, které najdete ke každému tématu na stránce s  domácími cvičeními  (odkaz na ni najdete také v úvodu této stránky a v části  Semestr / Cvičení). V závěru semestru vám sem také budu dávat aktuální informace týkající se zkoušek. Doporučuji vám, abyste průběžně sledovali, co se tu objeví nového.

Přeji Vám hodně úspěchů ve studiu.
Veronika Sobotíková

22. 9. 2018   -   Materiály k opakování středoškolské matematiky

Na stránce Informace pro nové studenty se dovíte, co byste měli znát z matematiky ze střední školy. Tyto znalosti jsou potřebné k tomu, abyste bez problémů mohli zvládnout látku matematických předmětů prvního semestru. Pokud máte v některé oblasti mezery, najdete na uvedené stránce stručný výklad teorie a příklady k procvičování.

NahoruZápočty a zkoušky

Zápočty

Zápočty se udělují za aktivní účast a přípravu na cvičení. Student musí před udělením zápočtu prokázat, že umí derivovat jednoduché typy funkcí. Znalost derivování bude cvičící kontrolovat testem. Test bude obsahovat derivace čtyř jednoduchých funkcí (vzorová zadání najdete dále). Zápočet dostane ten, kdo bude mít v derivacích nejvýše dvě nepodstatné chyby. Test se bude psát na stejném cvičení jako první semestrální test (tj. asi v 8. týdnu). Kdo napoprvé neuspěje, bude si moci napsat opravu při druhém semestrálním testu (tj. asi v 12. týdnu), případně ještě jednu na některém cvičení po Vánocích. Tomu, kdo neuspěje ani při druhé opravě, ale zderivuje při ní alespoň dvě z funkcí zcela bezchybně, bude povolena ještě jedna oprava v prvním týdnu zkouškového období. Při lepším výsledku při druhé opravě může cvičící třetí opravu nahradit zadáním domácí práce.

Vzorová zadání testu na derivování:  pdf.

Zkoušky

Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je získání zápočtu. Předmět se hodnotí v závislosti na počtu bodů, které student získal v semestru a u zkoušky.

Semestr

V semestru se píší dva semestrální testy, z každého bude možné získat maximálně 15 bodů.  První semestrální test (asi v 8. týdnu - upřesní cvičící) bude obsahovat dvě limity a jeden příklad na lokální extrémy a monotonii.  Druhý semestrální test (asi ve 12. týdnu - opět upřesní cvičící) bude obsahovat tři integrály.  Opravné semestrální testy se nepíšou. Při vážných důvodech neúčasti v době některého z testů je možné si tento test po domluvě se cvičícím nahradit. Student si nese s sebou ke zkoušce třetinu součtu bodů za oba semestrální testy (zaokrouhlenou standardně na celé body)  =  body T (maximálně 10 bodů).

Vzorová zadání prvního testu:  pdf
Vzorová zadání druhého testu:  pdf

Zkouška

(Jen velmi stručná informace   -   více hledejte v Pokynech a požadavcích ke zkoušce MA1A / MA1.)

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky obsahuje 6 úloh (viz ukázkové příklady ke zkoušce). Student má na její vypracování 90 minut a může za ní získat nejvýše 60 bodů  =  body P. U každé úlohy je v zadání uveden maximální možný zisk bodů (9 nebo 12). Aby byly studentovi body za úlohu započítány do celkového součtu, musí za ní získat předepsaný minimální počet bodů. U předmětu MA1A to jsou 2 body z úlohy s maximem 9 bodů a 3 body z úlohy s maximem 12 bodů. Pro předmět MA1 je předepsané minimum 3 body u všech úloh. Před konečným hodnocením písemné práce může zkoušející po studentovi požadovat, aby mu vysvětlil postupy, které v práci použil, nebo aby mu znovu ukázal, že ví, jak některý příklad řešit.

Za ústní část zkoušky může student získat nejvýše 20 bodů  =  body U. Ústní zkouška má dvě části. K druhé části může přistoupit pouze student, který uspěl v části první. V první části student dostane zadány dvě otázky. Seznam otázek pro první část ústní zkoušky (MA1A / MA1) je předem známý. Aby student v první části uspěl, a tím z ní získal 4 body, musí alespoň jednu otázku zodpovědět zcela správně, nebo obě otázky alespoň z poloviny dobře. Pro studenta, který nesplnil ani jednu z uvedených podmínek, ústní zkouška končí, student z ní získává 0 bodů. Student, který uspěl v první části ústní zkoušky, se může rozhodnout, zda bude pokračovat druhou částí. V druhé části student dostane jednu až dvě otázky z probrané látky (viz Požadavky ke zkoušce MA1A / MA1). Za tuto část je možné získat maximálně 16 bodů. Student musí u ústní zkoušky prokázat, že látce rozumí.

Pro úspěšné složení zkoušky musí student splnit náledující podmínky:

  1.  Z písemné části má celkem alespoň  30  bodů a do celkového součtu se mu započetly body alespoň ze čtyř z prvních pěti úloh.
  2.  Za písemnou část (body P) a semestr (body T) má dohromady alespoň  35  bodů.
  3.  Z ústní části získal alespoň  4  body.
Pokud student některou z těchto podmínek nesplní, bude hodnocen známkou  F.

Jestliže student splní všechny uvedené podmínky, bude jeho hodnocení v závislosti na součtu bodů  T+P+U  takovéto:

body T+P+U hodnocení
 80  – 90    A  (výborně) 
 70  –  79    B  (velmi dobře) 
 60  –  69    C  (dobře) 
 50  –  59    D  (uspokojivě) 
 39  –  49    E  (dostatečně) 

V případě výborného hodnocení ústní části zkoušky může zkoušející výsledné hodnocení o stupeň zlepšit.

NahoruSemestr

Přednášky

Materiály k přednáškám


Cvičení

Test z derivování pro zápočet

Obecné informace o tomto testu najdete v části Zápočty a zkoušky.

Doporučuji vám, abyste si zkusili funkce ze  vzorových testů  zderivovat a porovnali svou derivaci s derivací ve výsledku. Když zjistíte, že jste derivovali špatně (tedy ani po úpravě výrazů ve vašich a vzorových derivacích nedojdete k témuž), pořádně si projděte vzorový výsledek a rozmyslete si, jak se k němu došlo. Pak si zkuste ty samé funkce zderivovat znovu. Pokud ani tentokrát nebudete mít derivace určené správně, opakujte uvedený postup tolikrát, kolikrát bude potřeba. Podstatným krokem v tomto postupu je zamyšlení se nad tím, proč vzorové derivace vypadají tak, jak vypadají. Připravte se na to, že u zkoušky budete muset umět derivovat i o dost složitější funkce.

 

Příklady k procvičování

Na stránce  Domácí cvičení  najdete příklady k domácímu počítání.

NahoruDoporučená literatura

Máte-li mezery ve středoškolské matematice, mohou vám pomoci skripta

NahoruNahoru

zpět na hlavní stránku