Dept. of mathematics  Výuka
 Výukové materiály

Různé

Posloupnosti, funkce, limity, diferenciální a integrální počet jedné proměnné

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální rovnice, Laplaceova transformace, řady

Pravděpodobnost a statistika

Lineární algebra (polynomy, matice, soustavy lineárních rovnic, lineární prostory a zobrazení, analytická geometrie)

Matematická logika

Diskrétní matematika (matematická indukce, rekurentní rovnice, počítání modulo, konečná tělesa, universální algebra)

Fuzzy množiny

Matematika pro telekomunikace a radiotechniku

(Fourierova, Laplaceova, Z-transformace, funkce Gama a Besselovy funkce, spektrální rozklad matic, numerické metody řešení lineárních a nelineárních soustav)
Hlavní stránka