Dept. of mathematics Různé
Pravidla používání sítě ČVUT


Příkaz rektora č. 8/99 ze dne 1. července 1999


1. Základní pojmy

1.1 "Uživatelem" se v těchto pravidlech rozumí každý, kdo používá počítač, terminál nebo jakékoli jiné zařízení připojené do počítačové sítě ČVUT. Pod pojmem "počítačová síť" nebo zkráceně "síť" se rozumí souhrn technických a softwarových prostředků výpočetní techniky potřebných k propojení uživatelů. "Legální software" je software získaný v souladu se zákony, včetně autorského práva. Termín "výpočetní technika" se v těchto pravidlech používá pro označení počítačové sítě a prostředků výpočetní techniky, včetně jejich programového vybavení.


2. Správa sítě

2.1 Počítačová síť ČVUT je hiearchicky uspořádaná distribuovaná síť propojených počítačů. Skládá se z domén (podsítí), které jsou vytvářeny podle jednotlivých součástí ČVUT a jejich lokalit. Domény se zpravidla člení na subdomény na jednotlivých katedrách a pracovištích.

2.2 Síť ČVUT jako celek spravuje Výpočetní centrum ČVUT, jehož ředitel jmenuje správce počítačové sítě ČVUT. Výpočetní centrum zajišťuje celkovou funkčnost sítě, vede evidenci jejích uživatelů a může podle potřeby datový provoz v síti monitorovat. Účelem monitorování je optimalizace provozu výpočetní techniky, zjišťování abnormálních stavů a prevence proti nim a odhalování případů porušování pravidel používání sítě.

2.3 Jednotlivé domény spravují ty součásti ČVUT, které je vytvořily. Konkrétní výkon správy je záležitostí administrátorů, kteří jsou touto funkcí pověřeni děkanem fakult nebo ředitelem nefakultní součásti. Administrátor udržuje v aktuálním stavu evidenci všech uživatelů v doméně a ve stanovených intervalech předává tuto evidenci správci počítačové sítě ČVUT. Je povinen zajistit, aby každý uživatel z jeho domény byl prokazatelně seznámen se zásadami správného užívání sítě ČVUT a písemně potvrdil, že zná a bude dodržovat pravidla jejího používání.

2.4 Na katedrách, ústavech a pracovištích fakult odpovídají za provoz výpočetní techniky pracovníci, kteří jsou touto činností pověřeni vedoucím pracoviště. Tito pracovníci, kteří jsou zároveň styčnými osobami pro komunikaci pracoviště s administrátorem domény, odpovídají mimo jiné též za to, že provozem jimi obhospodařovaných prostředků není omezován nebo narušován provoz sítě ČVUT. Všechny změny v konfiguraci subdomény na pracovišti proto předem konzultují s administrátorem domény.

2.5 Každý víceuživatelský počítač má svého správce, který odpovídá za přidělení uživatelského konta a dalších zdrojů na tomto počítači. Správci víceuživatelských počítačů jsou stanovováni vedoucím pracoviště nebo pracovníkem odpovědným za provoz výpočetní techniky na pracovišti.


3. Povinnosti uživatele

3.1 Každý uživatel před započetím práce s výpočetní technikou absolvuje školení nebo jinak prokáže, že umí tuto techniku používat, a písemně potvrdí, že zná a bude dodržovat pravidla používání sítě ČVUT.

3.2 Uživatel smí používat výpočetní techniku pouze v souladu s akademickým posláním sítě ČVUT. Bez písemného souhlasu rektora nebo jím zmocněného pracovníka je zakázáno používat síť ČVUT pro jiné právní subjekty, nebo takové používání umožňovat.

3.3 Uživatel pracuje s výpočetní technikou pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno, a heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby zabránil jeho zneužití. Uživatel plně zodpovídá za škody, ke kterým by došlo zneužitím jeho uživatelského jména v důsledku nedbalé manipulace s heslem.

3.4 Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen, a nesmí se snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá privilegovaný stav nebo přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit administrátorovi domény.

3.5 Uživatel nesmí provádět takové změny výpočetní techniky, které by mohly mít vliv na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen odborným pracovníkům výpočetního centra, administrátorům domén a pracovníkům odpovědným za provoz výpočetní techniky na katedrách a pracovištích.

3.6 Uživatel nesmí vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo bránila v řádném využívání sítí.

3.7 Uživatel nesmí používat a šířit nelegální software a bez souhlasu kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.

3.8 Každý uživatel plně odpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti ČVUT zveřejnil. Pro používání elektronické pošty a vystavování informací na počítačích platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Je výslovně zakázáno používat počítačovou síť k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem, a obtěžovat ostatní uživatele zasíláním řetězových dopisů na náhodně zvolené adresy. V dopisech a materiálech určených pro větší okruh je zakázáno používat vulgární výrazy.

3.9 Vstupujeli uživatel prostřednictvím sítě ČVUT do jiných počítačových sítí, musí dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích.

3.10 Uživatel nesmí prostřednictvím počítačové sítě šířit informace poškozující ČVUT.

3.11 Uživateli, který tato pravidla hrubě a úmyslně poruší, bude zakázán další přístup do sítě ČVUT. Tím se nevylučuje další postih vyplývající z porušení povinností zaměstnance nebo studenta ČVUT.


4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.Hlavní stránka