Sylabus: A4B01DMA Diskrétní matematika

Přednášející: Petr Habala
e-mail: habala#fel.cvut.cz (# nahraďte znakem @)
stránky: http://math.feld.cvut.cz/habala/
kancl: Jugoslávských partyzánů 3, 5. patro.     Konzultační hodiny: pondělí a středy 14:00–15:00 či dle dohody.

Učebnice: Má skripta z webové stránky, taky dobrý je Rosen, K.H.: Discrete Mathematics And Its Applications.

Obsah kursu: Standardní diskrétní matematika (relace, dělitelnost, indukce, rekurentní rovnice) ale bez teorie grafů a logiky, kromě tohoto materiálu je také cílem naučit studenta myslet a vyjadřovat se matematicky.

Přednášky pokryjí všechen materiál nutný ke zdolání zkoušek. Účast není povinná, ale je moudré tam chodit. Silně pak doporučuji si dopředu vytisknout slidy z mé Webové stránky.
Na přednáškách budou zadávány domácí úkoly, které budou vyvěšeny i na webu. Půjde o pět příkladů týdně, které je třeba vyřešit do následujícího týdne od zadání a na cvičení ukázat cvičícímu (nejlépe při příchodu na cvičení). V ještě dalším týdnu bude vyvěšeno na webu řešení. Očekává se 12 domácích úkolů, příklady většinou lehké, aby studenta po přednášce trochu připravily na cvičení.

Cvičení doplňuje přednášku prakticky a někdy i teoreticky, mělo by připravit studenta ke zvládnutí zkoušky. Účast je povinná, toleruje se neúčast na dvou cvičeních, omluvenka není nutná. Pokud se tato hranice překročí, omluvenka nepomůže, zápočet nebude. Tato účast se kontroluje podle včas odevzdaných domácích úkolů (tedy jinak řečeno, je možné neudělat dva domácí úkoly).
Na cvičeních se budou psát semestrální písemky, každá bude mít 4 příklady po 5 bodech, bude na ni 40 minut. První proběhne v 7. výukovém týdnu, druhá v 11. výukovém týdnu, pokud nenastanou komplikace. Náhradní písemky se v případě zmeškání z doložitelného významného důvodu píšou v nejbližším možném termínu po domluvě s cvičícím.

Zápočet: Podmínkou získání je dostatečná aktivní účast na cvičeních spolu s odevzdání domácích úkolů (s možností dvou vynechávek, viz výše) a získání alespoň 10 bodů z první i z druhé semestrální písemky. Pokud se jedna ze dvou nepovede, bude možné si ji opravit, opravný termín bude vyhlášen patrně na první zkouškový týden.

Zkouška má dvě části, povinnou písemnou a nepovinnou ústní. Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je zápočet.
Písemka se skládá z 9 příkladů celkem za 95 bodů, je na ně 90 minut.
Ústní se týká teorie a student může očekávat důkaz nějakého tvrzení, popř. otázky na znalost definic a porozumění pojmům. Podmínkou připuštění k ústní zkoušce je dostatečný počet bodů z písemek (viz níže). Bude hodnocena umí-neumí, čímž se rozhodne, zda student dosáhne na lepší známku. Maximální bodový zisk je 20 bodů. Obtížnost otázky závisí na cílové známce a na tom, kolik bodů na ni chybí. Pokud neuspějete, pořád zůstávají body z písemky a je možno si zapsat odpovídající známku.

Známka má tři vstupy. S jsou body ze semestrálních písemek mínus 20 (rozsah 0–20), P jsou body z písemky (rozsah 0–95) a U jsou body z případné ústní zkoušky (rozsah 0–20). Známka se určí následující algoritmem:
1) Jestliže student nedosáhl na zkouškové písemce alespoň 45 bodů, zkoušku neudělal.
2) Předpokládejme, že student dosáhl na písemce alespoň 45 bodů. Jestliže není součet P + S alespoň 55, student zkoušku neudělal.
3) Předpokládejme, že student dosáhl na písemce 45 bodů a součet P + S je alespoň 55. Pak zkoušku udělal, nastaví se U = 0 a student může zkusit toto číslo zvýšit u ústní zkoušky. Známka se pak určí dle součtu P + S + U a následujícího klíče:
  55 –  69 bodů: E
  70 –  84 bodů: D
  85 –  99 bodů: C
100 – 114 bodů: B
115 – 135 bodů: A
Na složení zkoušky máte tři pokusy, každý je zcela samostatný (není možné napsat na jednom termínu písemku a nechat si ji na příští zkoušku s tím, že tam jen dorazíte ústní). Opakování zkoušky je samozřejmé v případě, že neuspějete, máte ale také právo odmítnout známku v případě, že nejste s výsledkem spokojeni, pak se vám napíše F a můžete to zkusit znovu, pokud ještě máte pokusy.

Písemky (semestrální i závěrečné) podléhají těmto pravidlům: Není povoleno používat učebnice, zápisky ani kalkulačky (nebudou třeba). Není povoleno mít u sebe zapnutý mobil. Nejsou povoleny nepovolené pomůcky a nepovolené metody získávání informací :-). Jsou k dispozici vzorové příklady, ze kterých získáte představu, co čekat.

Rady: Průběžná příprava silně pomůže, domácí úkoly jsou jen začátkem. Ve skriptech na webu jsou ke každé kapitole příklady, mnohé označené jako zkouškové, ty silně doporučuji vaší pozornosti. V případě problémů se nebojte mě otravovat v konzultačních hodinách, od toho tu jsou. Jsem také relativně dobře dosažitelný e-mailem. Občas se mrkněte na stránky předmětu.