Veronika SOBOTÍKOVÁ

doc. RNDr., CSc.

Katedra matematiky     Fakulta elektrotechnická     České vysoké učení technické

Pracoviště:   Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6   (ČIIRK budova B, 5. NP, místnost č. 504)

Telefon:   2 2435 5104 - pracovna,   2 2435 5112, 5113 - sekretariát katedry

E-mail:   sobotik_zavinac_fel.cvut.cz

 Výuka ZS 2020/2021MA1A - Matematická analýza 1   (B0B01MA1A)

programy EEM, EK - akreditace 2018,  program BIO

Stránky (nejen) s materiály ke stažení:   materiály k přednáškám,   domácí cvičení

fakultní stránka předmětu s osnovou,   požadavky,   rozvrh


Aktuality

18. 9. 2020   -   Úvodní informace pro studenty

Na této stránce budete nacházet informace týkající se výuky předmětu B0B01MA1A Matematická analýza 1 pro programy Elektrotechnika, energetika a management (EEM) a Elektronika a komunikace (EK) akreditované v roce 2018 a pro program Lékařská elektronika a bioinformatika (BIO). Například v části  Semestr / Přednášky  máte odkaz na stránku s materiály k přednáškám, ve kterých najdete všechno, co nepíšu na tabuli, ale promítám. Nebudete proto muset to, co promítám, na přednášce opisovat a budete se moci více soustředit na výklad. Dále se vám určitě bude u zkoušky hodit, když si budete pravidelně řešit příklady, které najdete ke každému tématu na stránce s  domácími cvičeními  (odkaz na ni najdete také v úvodu této stránky a v části  Semestr / Cvičení). V závěru semestru vám sem také budu dávat aktuální informace týkající se zkoušek. Doporučuji vám, abyste průběžně sledovali, co se tu objeví nového.

Přeji Vám hodně úspěchů ve studiu.
Veronika Sobotíková

18. 9. 2020   -   Materiály k opakování středoškolské matematiky

Na stránce Informace pro nové studenty se dovíte, co byste měli znát z matematiky ze střední školy. Tyto znalosti jsou potřebné k tomu, abyste bez problémů mohli zvládnout látku matematických předmětů prvního semestru. Pokud máte v některé oblasti mezery, najdete na uvedené stránce stručný výklad teorie a příklady k procvičování.

20. 9. 2020   -   Distanční výuka předmětu Matematická analýza 1

Přednášky: V prvním týdnu semestru budou přednášky přenášeny online z posluchárny 209. S mírným časovým odstupem by Vám měl být přístupný i záznam. Přednášky budou dostupné z adresy, kterou najdete v Moodle a v MS Teams. Na této adrese je rozcestník, vyberte si na něm posluchárnu 209. V druhém a třetím týdnu semestru vyzkoušíme pravděpodobně také přednášky přes MS Teams ve formě videoschůzek se sdílenou prezentací doplňovanou o poznámky psané s využitím grafického tabletu. U druhé varianty musím ale nejdřív zjistit, zda je použitelná pro náš předmět, kde je zapsáno téměř tři sta studentů.

Cvičení: Cvičení budou probíhat pomocí nástroje MS Teams. Každé cvičení má v týmu předmětu B0B01MA1A vytvořený svůj kanál označený časem cvičení a jménem cvičícího. Protože často probíhají ve stejnou dobu dvě cvičení, je potřeba, abyste znali před příchodem na cvičení jméno svého cvičícího a nešli tak tam, kam nepatříte. Jméno cvičícího máte uvedeno ve svém rozvrhu. Podrobnější informace najdete zde v moodlu v sekci Cvičení na stránce svého cvičícího, nebo Vám je pošle Váš cvičící e-mailem.

24. 9. 2020   -  Záznam přednášek

Záznamy přednášek je již možné sledovat na youtube. Odkaz najdete v Moodle a v MS Teams v kanálu Obecné.

NahoruZákladní informace

Cvičení jsou povinná (omlouvá cvičící). Přednášky jsou nepovinné, na cvičení ovšem student musí vědět, co se probíralo na přednášce.

Konzultace zajišťují cvičící, k teoretické části přednášek též přednášející.

Termíny zkoušek jsou pouze ve zkouškovém období pro daný semestr.Hodnocení předmětu

Předmět se hodnotí v závislosti na počtu bodů, které student získal v semestru a u zkoušky.

Nutnou podmínkou pro složení zkoušky je získání zápočtu. Zápočty se udělují za aktivní účast a přípravu na cvičení.

Semestr

V semestru dostanou studenti zadáno šest domácích úkolů (jeden na dva týdny), které budou odevzdávat podle předepsaných pravidel v Moodle. Pokud student splní všechny požadavky na odevzdaná řešení u alespoň pěti domácích úkolů, udělí mu cvičící za semestr 5 bodů = body S. Odevzdá-li student pouze čtyři a méně domácích úkolů dostane za semestr 0 bodů. Pokud student odevzdá pět a více úkolů, ale s nedostatky, udělí mu cvičící v závislosti na závažnosti nedostatků za semestr 0 - 5 bodů. Jestliže nebude mít student z vážných důvodů možnost odevzdat vypracované úkoly včas, umožní mu je cvičicí odevzdat i opožděně. Závažnost studentových důvodů posuzuje cvičící.

Zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část zkoušky obsahuje 6 úloh (viz ukázkové příklady ke zkoušce). Student za ni může získat nejvýše 60 bodů  =  body P. U každé úlohy je v zadání uveden maximální možný zisk bodů (8 nebo 12). Aby byly studentovi body za úlohu započítány do celkového součtu, musí za ní získat alespoň čtvrtinu možných bodů, tedy minimálně 2 body z úlohy hodnocené z 8 bodů a alespoň 3 body z úlohy za 12 bodů. Před konečným hodnocením písemné práce může zkoušející po studentovi požadovat, aby mu vysvětlil postupy, které v práci použil, nebo aby mu znovu ukázal, že ví, jak některý příklad řešit. Ústní část zkoušky je nepovinná. Student za ni může získat nejvýše 10 bodů  =  body U. U ústní zkoušky student dostane jednu až dvě otázky z probrané látky (viz Přehled látky ke zkoušce, v kterém je též vyznačeno, které důkazy by student měl znát). Student musí u ústní zkoušky prokázat, že látce rozumí.

Pro úspěšné složení zkoušky musí student splnit náledující podmínky:

  1.  Z písemné části má celkem alespoň  30  bodů (tj. P ≥ 30).
  2.  Za písemnou část a semestr má dohromady alespoň  35  bodů (tj. P+S ≥ 35).
Pokud student některou z těchto podmínek nesplní, bude hodnocen známkou  F.

Jestliže student splní obě uvedené podmínky, bude jeho hodnocení v závislosti na součtu bodů  P+U  takovéto:

body P+U hodnocení
 62  – 70    A  (výborně) 
 54  –  61    B  (velmi dobře) 
 46  –  53    C  (dobře) 
 38  –  45    D  (uspokojivě) 
 30  –  37    E  (dostatečně) 

V případě výborného výkonu předvedeného u ústní části zkoušky může zkoušející výsledné hodnocení o stupeň zlepšit.

NahoruSemestr

Přednášky

Materiály k přednáškám


Cvičení

✧ Cvičné testy

Za běžné situace, kdy je výuka kontaktní, se v předmětu píší dva velké testy a jeden malý test na derivace, jejichž hodnocení se započítává do celkového hodnocení předmětu a test z derivací má vliv i na udělení zápočtu. Abyste měli představu, jak jste na tom se svými znalostmi, budeme testy psát i při distanční výuce, ale jinou formou a jejich hodnocení nebude mít vliv na známku z předmětu a získání zápočtu. Velké testy budete řešit doma, a pokud je bude chtít opravit a ohodnotit, odevzdáte je svému cvičícímu v Moodle. Jak budou testy organizovány bude upřesněno na cvičeních a na přednášce. Organizace těchto testů bude jednotná pro celý předmět. Formu malého testu na derivace si volí cvičící.

Vzorová zadání prvního testu:  pdf
Vzorová zadání druhého testu:  pdf
Vzorová zadání testu na derivace:  pdf

Doporučení k procvičování derivací: Doporučuji vám, abyste si zkusili zderivovat funkce ze vzorových testů na derivace a porovnali svou derivaci s derivací ve výsledku. Když zjistíte, že jste derivovali špatně (tedy ani po úpravě výrazů ve vašich a vzorových derivacích nedojdete k témuž), pořádně si projděte vzorový výsledek a rozmyslete si, jak se k němu došlo. Pak si zkuste ty samé funkce zderivovat znovu. Pokud ani tentokrát nebudete mít derivace určené správně, opakujte uvedený postup tolikrát, kolikrát bude potřeba. Podstatným krokem v tomto postupu je zamyšlení se nad tím, proč vzorové derivace vypadají tak, jak vypadají. Připravte se na to, že u zkoušky budete muset umět derivovat i o dost složitější funkce.

✧ Příklady k procvičování

Na stránce  Domácí cvičení  najdete příklady k domácímu počítání.

✧ Informace pro studenty cvičebních paralelek 101, 103, 121 a 122

 Další informace ke cvičením pro studenty mých cvičebních paralelek jsou na stránce mých cvičení

NahoruDoporučená literatura

Máte-li mezery ve středoškolské matematice, mohou vám pomoci skripta

NahoruNahoru

zpět na hlavní stránku